150,000 EUR để lấy thường trú thân nhân Châu Âu – Malta 

1000+ khách hàng đã thành công với tỉ lệ thành công tuyệt đối tại thị trường Việt Nam